Cilësia

Cilësia

Gjatë viteve të fundit legjislacioni mjedisor ka vendosur barrën e përgjegjësisë mbi vetë prodhuesit e mbetjeve. Prandaj, është përgjegjësia jonë dhe e juaja për të bërë një ndarje mbetjeve dhe për të përcaktuar se në çfarë mënyre duhet të trajtohen dhe të përpunohen, dhe sa mundësi ka që këto mbetje të përpunohen në mënyrën më të mirë të mundshme për të mos ndotur mjedisin.

Vlera e vërtetë e riciklimit të mbetjeve vjen si parandalim i ndotjes dhe ruajtjes së burimeve natyrore dhe energjisë, duke u përpjekur kështu të shmangim sa më shumë të mundemi hapësira të ndotura apo krime natyrore.

Ricklimi i mbetjeve është hapi më i rëndësishme për shmangien nga hedhjet dhe shpëtimi i hapësirave dhe pjesëve të ndotura në mjediset tona si rrugët, lagjet, qytetet dhe fshatrave si dhe gjithë pasuritë tona natyrore të vendit.

Rritja e popullsisë, prodhimi dhe përdorimi sa vjen dhe më i madh i materialeve të padekompozueshme nga faktorët natyrorë dhe klimaterikë e bëjnë Riciklimin dhe në të njëjtën kohë edhe BRECYCLE të vetmen zgjidhje për tu pranuar.